ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN HUISKAMER DE GROOTE SOCIETEIT

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN HUISKAMER DE GROOTE SOCIETEIT

1.Definities 1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Huiskamer De Groote Sociëteit (bekend bij de kamer van koophandel onder: Huiskamer De Groote Sociëteit BV, kvk nr: 73081566), een Overeenkomst aangaat. 1.2 Algemene Voorwaarden: de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Huiskamer De Groote Sociëteit. 1.3. Uniforme Voorwaarden Horeca: de voorwaarden waarop in Nederland gevestigde horecabedrijven zoals hotels, restaurants, cafés en aanverwante bedrijven (waaronder cateringbedrijven, party-servicebedrijven e.d.), diensten verlenen en overeenkomsten sluiten. 1.4. Huiskamer De Groote Sociëteit: de vennootschap die deze Algemene Voorwaarden van toepassing verklaart op de Overeenkomst, op iedere offerte die door Huiskamer De Groote Sociëteit wordt uitgebracht en/of op iedere rechtshandeling die door/namens Huiskamer De Groote Sociëteit wordt verricht. 1.5. Diensten: de door Huiskamer De Groote Sociëteit aan Opdrachtgever op basis van de Overeenkomst te leveren diensten. Onder Diensten wordt in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot: de verzorging en organisatie op locatie van, voor zowel de zakelijke als particuliere markt, exclusieve evenementen, fairs presentaties en (netwerk) bijeenkomsten, voor leden als niet-leden van de De Groote Sociëteit. 1.6. Locatie: de tussen Opdrachtgever en Huiskamer De Groote Sociëteit en de Overeenkomst opgenomen locatie. 1.7. Overeenkomst: De getekende opdrachtbevestiging (incl. Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden) tussen Huiskamer De Groote Sociëteit en Opdrachtgever voor de levering van Diensten. 1.8. Partijen: Opdrachtgever en Huiskamer De Groote Sociëteit, of tot de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Huiskamer De Groote Sociëteit B.V.. 1.9. Website: een door Huiskamer De Groote Sociëteit aangeboden website. 1.10. Opties: Opties geplaatst op een datum en locatie zijn twee weken geldig vanaf moment van het vastleggen van de optie. Huiskamer De Groote Sociëteit is niet genoodzaakt de (rechts)persoon die de optie vastlegt te verwittigen van het verlopen van een optie. 2. Toepassing Algemene Voorwaarden 2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst, op iedere offerte die door Huiskamer De Groote Sociëteit wordt uitgebracht en/of op iedere rechtshandeling die door/namens Huiskamer De Groote Sociëteit wordt verricht en maken integraal deel uit van de Overeenkomst tussen Huiskamer De Groote Sociëteit en Opdrachtgever. Bij strijd tussen de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst prevaleert de Overeenkomst, mits deze rechtsgelding is ondertekend. Opdrachtgever is gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden indien de wijzigingen in de Algemene Voorwaarden resulteren in grote veranderingen aan de commerciële voorwaarden en/ of de risico’s voor de Opdrachtgever vergroten. 2.2 Huiskamer De Groote Sociëteit heeft het recht de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Opdrachtgever al tijdig, tenminste 4 weken voorafgaande aan het evenement, schriftelijk worden geïnformeerd over wijzigingen in de bestaande Overeenkomst. Met het (voortdurend) afnemen van de Diensten door Opdrachtgever na wijziging van de Algemene Voorwaarden wordt Opdrachtgever geacht deze wijziging te hebben aanvaard. 2.3 Van de Algemene Voorwaarden of van één of meer in de Algemene Voorwaarden vervatte bepalingen kan slechts schriftelijk in de Overeenkomst tussen Huiskamer De Groote Sociëteit en Opdrachtgever worden afgeweken. Huiskamer De Groote Sociëteit wijst de toepassing van de enige (algemene) voorwaarden die door Opdrachtgever worden gehanteerd expliciet van de hand. 2.4 De Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing op de opties op de Diensten. Een optie op de Diensten is gedurende een periode van tien werkdagen geldig. Tenzij anders overeengekomen in de offerte. 2.5. De Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van Koophandel onder nummer xxxxxxxxx. 3. Totstandkoming Overeenkomst. 3.1 De Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke bevestiging door Huiskamer De Groote Sociëteit van mondelinge of schriftelijke opdrachten van Opdrachtgever, dan wel door schriftelijke aanvaarding door Opdrachtgever van een door Huiskamer De Groote Sociëteit versterkte offerte. 3.2 Bij bevestiging van het evenement gaat Opdrachtgever akkoord met onze Algemene Voorwaarden. Wij zullen ons te allen tijde beroepen op de daarin vermelde voorwaarden en afspraken. 3.3 Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid en capaciteit van de Diensten en aanvaarding van Opdrachtgever door Huiskamer De Groote Sociëteit. 3.4 Huiskamer De Groote Sociëteit kan op verzoek van Opdrachtgever een schriftelijke offerte verstekken voor de levering van de Diensten. De offerte is geldig voor termijn die in de offerte is opgenomen. Indien in de offerte geen termijn is opgenomen zal de offerte tien (10) werkdagen geldig zijn. 3.5 Uitingen van Huiskamer De Groote Sociëteit op een website of anderszins met betrekking tot de Diensten gelden als een vrijblijvend aanbod, en zijn onder voorbehoud van wijzigingen en beschikbaarheid. 4. Annulering van de Overeenkomst 4.1 Wanneer de Overeenkomst wordt geannuleerd dan gelden de volgende bepalingen conform de UVH (Uniforme Voorwaarden Horeca): (a) bij annulering meer dan negen maanden voor het tijdstip waarop krachtens de Overeenkomst de Diensten zal moeten worden verleend, nader te noemen: ’de ingangsdatum’, is Opdrachtgever niet gehouden enige vergoeding aan Huiskamer De Groote Sociëteit te betalen. (b) bij annulering tussen de 9 maanden en 6 maanden voor de uitvoerdatum is Opdrachtgever gehouden 15% van de overeengekomen vergoeding aan Huiskamer De Groote Sociëteit te betaling. (c) bij annulering tussen 6 maanden en 2 maanden voor de uitvoerdatum is Opdrachtgever gehouden 35% van de overeengekomen vergoeding aan Huiskamer De Groote Sociëteit te betalen. (d) bij annulering tussen 2 maanden en 1 maand voor de uitvoerdatum is Opdrachtgever gehouden 60% van de overeengekomen vergoeding aan Huiskamer De Groote Sociëteit te betalen. (e) bij annulering tussen 1 maand en tot en met 8 dagen voor de uitvoerdatum is Opdrachtgever gehouden 85% van de overeengekomen vergoeding aan Huiskamer De Groote Sociëteit te betalen. (f) bij annulering tussen 14 dagen en 8 dagen voor de uitvoerdatum is Opdrachtgever gehouden 80% van de overeengekomen vergoeding aan Huiskamer De Groote Sociëteit te betalen. (g) bij annuleringen 7 dagen of minder voor uitvoerdatum is Opdrachtgever gehouden 100% van de overeenkomen vergoeding aan Huiskamer De Groote Sociëteit te betalen. 5. Vergoeding en betaling algemene voorwaarden | huiskamer de groote sociëteit 5.1 Opdrachtgever zal voor de door Huiskamer De Groote Sociëteit geleverde Diensten de in de Overeenkomst vermelde vergoeding betalen, op de in lid 5 van dit artikel aangewezen wijze, tenzij anders is bepaald in de Overeenkomst. Opdrachtgever is zich bewust dat Huiskamer De Groote Sociëteit binnen het kader van haar dienstverlening via zogeheten affiliatieafspraken met derden tot nadere vergoedingen van deze derden is gerechtigd (kickback fees). 5.2 Alle vergoedingen en genoemde prijzen in de Overeenkomst zijn gebaseerd op dagprijzen en kunnen wijzigingen ondergaan als gevolg van het tijdstip van het sluiten van de Overeenkomst voor Huiskamer De Groote Sociëteit onvoorziene omstandigheden, waaronder begrepen kostenstijgingen, veranderingen in de werkzaamheden of een wijziging van de opdracht. Tot onvoorziene kostenstijgingen worden in elk geval gerekend: (a) onvoorziene tussentijdse wettelijke voorgeschreven kostprijsverhogende maatregelen; (b) vertraging ontstaan door in het verzuim blijven van Opdrachtgever. Mogelijke toekomstige prijsstijgingen bij het daadwerkelijk afnemen van producten of diensten zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden indien de wijziging en de vergoeding gemiddeld meer dan 30% zijn. Normale prijsstijgingen door inflatie zijn geacht opgenomen te zijn in de offertes van Huiskamer De Groote Sociëteit. 5.3 Alle in de Overeenkomst vermelde vergoedingen zijn exclusief BTW en andere overheidsheffingen, tenzij anders overeengekomen. 5.4 Betalingen dienen te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders vermeld in de offerte/aanbieding/overeenkomst. 5.5 Bij totstandkoming van de Overeenkomst met Huiskamer De Groote Sociëteit dient de Opdrachtgever 25% van het totale offerte bedrag, met als minimumbedrag € 2.500, -, als aanbetaling te voldoen aan Huiskamer De Groote Sociëteit. Deze geldt ter bevestiging van het evenement. Het overige offerte bedrag (75%) wordt maximaal 10 dagen vóór aanvang evenement (of anders overeengekomen) aan u gefactureerd en dient uiterlijk 7 dagen voor aanvang evenement te zijn voldaan op het bankrekeningnummer van Huiskamer De Groote Sociëteit. Eventuele extra kosten worden op basis van nacalculatie direct na het evenement gefactureerd en dienen, conform onze standaard betalingstermijn (zie 5.4), binnen 7 dagen na factuurdatum betaald te zijn of ter plekke afgerekend te worden. Eventuele verrekeningen worden direct na het evenement gecrediteerd en zullen binnen 7 dagen na het evenement aan u worde teruggestort. 5.6 Indien het evenement wordt overeengekomen binnen 2 maanden voor de datum dat deze zal plaatsvinden, dan zal het volledige bedrag gefactureerd worden. 5.7 Indien Opdrachtgever het overeenkomstig artikel 4.2a annuleert, zal de eenmalige aanbetaling door Huiskamer De Groote Sociëteit van het bankrekeningnummer van Opdrachtgever teruggestort worden. 5.8 Opdrachtgever is niet gerechtigd om de aan Huiskamer De Groote Sociëteit verschuldigde bedragen op enige wijze te verrekenen met door Huiskamer De Groote Sociëteit aan Opdrachtgever verschuldigde bedragen. 5.9 In geval van te late betaling heeft Huiskamer De Groote Sociëteit het recht: (a) de levering van de Diensten op te schorten zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of mededeling nodig is en (b) de wettelijke rente vermeerderd met drie procent (3%) in rekening te brengen over het volledige verschuldigde bedrag vanaf de datum waarop betaling had moeten plaatsvinden tot de datum waarop het verschuldigde bedrag door Huiskamer De Groote Sociëteit is ontvangen, alsmede buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de hoofdsom met een minimum van € 350,-. 5.10 Opdrachtgever dient binnen een termijn van 72 uur na ontvangst van de eindfactuur eventuele bezwaren tegen de eindfactuur schriftelijk aan Huiskamer De Groote Sociëteit kenbaar te maken. 5.11 Opdrachtgever dient binnen 48 uur na uitvoering van het evenement schriftelijk bezwaar te maken bij eventuele gebreken t.o.v. hetgeen in de opdrachtbevestiging is overeengekomen. Hierbij dient een duidelijke omschrijving van het bezwaar te worden weergegeven. 5.12 Opdrachtgever kan tot 10 werkdagen voor uitvoering het definitieve aantal gasten doorgeven. De wijziging is alleen geldig wanneer Huiskamer De Groote Sociëteit deze schriftelijk of per e-mail heeft bevestigd. Deze doorgegeven aantallen zullen ook worden gefactureerd door Huiskamer De Groote Sociëteit. (EEN MAXIMALE AFWIJKING VAN 10% NAAR BENEDEN KAN KOSTELOOS GEREALISEERD WORDEN). 6. Verplichtingen Huiskamer De Groote Sociëteit 6.1 Huiskamer De Groote Sociëteit zal de Diensten leveren met inachtneming van het bepaalde in Overeenkomst. Huiskamer De Groote Sociëteit verplicht zich om de afspraken in de Overeenkomst naar beste kunnen uit te voeren. 6.2. Huiskamer De Groote Sociëteit behoudt zich het recht voor om de levering van Diensten aan Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk op te schorten, ingeval Opdracht toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige verplichting uit deze Overeenkomst. 6.3 Diensten of producten, ingehuurd door Huiskamer De Groote Sociëteit zijn door de verhurende partij (goed)gekeurd op: beschikbaarheid, veiligheid, geschiktheid, deugdelijkheid of met expliciete vermelding anderszins aangeboden en geleverd. 6.4. Huiskamer De Groote Sociëteit behoudt zich het recht voor om op grond van onvoorziene omstandigheden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot omstandigheden van technische aard, de levering van de Diensten uit te stellen. In het geval dat de levering van de Diensten door Huiskamer De Groote Sociëteit wordt uitgesteld, zal de compensatie voor Opdrachtgever bestaan uit het alsnog leveren door Huiskamer De Groote Sociëteit van vervangende Diensten aan Opdrachtgever, zulks in goed overleg met Opdrachtgever. Opdrachtgever mag echter ook besluiten in dit geval de Overeenkomst kosteloos te ontbinden. 7. Verplichtingen en beperkingen Opdrachtgever 7.1 Opdrachtgever zal de Diensten afnemen met inachtneming van het bepaalde in de getekende Overeenkomst. 7.2 Opdrachtgever is verplicht de levering van de Diensten door Huiskamer De Groote Sociëteit bij aanvang van de verlening van de Diensten en voortdurend daarna te controleren en eventuele tekortkoming direct te melden aan Huiskamer De Groote Sociëteit, bij gebreke waarvan Opdrachtgever wordt geacht de Diensten zonder voorbehoud te hebben aanvaard. Indien Opdrachtgever een gebrek in de Diensten aan Huiskamer De Groote Sociëteit meldt, zal Huiskamer De Groote Sociëteit zich inspannen om het gebrek zo spoedig mogelijk te verhelpen. 7.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de Diensten af te nemen of te gebruiken in strijd met het bepaalde in de Overeenkomst, de Algemene Voorwaarden, de relevante en toepasselijke wettelijke bepalingen en de zorgvuldigheid die in het maatschappelijke verkeer betaamt. Onder meer is het Opdrachtgever en zijn gasten niet toegestaan om rijst, confetti, serpentine, bloemblaadjes en/of soortgelijke producten op de locatie te gebruiken en/of uit te strooien en is het Opdrachtgever en zijn gasten niet toegestaan vuurwerk of soortgelijke producten te gebruiken binnen een straal van honderd meter, gemeten vanaf de locatie, tenzij Opdrachtgever hiervoor een vergunning van de bevoegde instantie(s) heeft verkregen. Een kopie van een eventuele vergunning dient voor aanvangsdatum van de Diensten in het bezit te zijn van Huiskamer De Groote Sociëteit. algemene voorwaarden | huiskamer de groote sociëteit 7.4 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de Diensten te gebruiken voor: (a) het doen van onrechtmatige uitlatingen; (b) het hinderlijke benaderen, bedreigen of op andere wijze vallen van personen. 7.5 Indien de Locatie in een woonomgeving is gevestigd dient bij aankomst en vertrek van de gasten van Opdrachtgever en de eventueel door of via hem ingeschakelde derden rekening te worden gehouden met de omwonenden. Opdrachtgever is verplicht een persoon aan te wijzen die toezicht zal houden dat overlast zich niet zal voordoen. 7.6 Opdrachtgever zal in verband met de door Huiskamer De Groote Sociëteit nagestreefde hoge kwaliteit van haar Diensten minimaal 10 werkdagen voor de aanvangsdatum van de levering van de Diensten het definitieve aantal aanwezige gasten van Opdrachtgever op de Locatie schriftelijk aan Huiskamer De Groote Sociëteit bevestigen. 7.7. Indien Opdrachtgever en/of zijn gasten en of de door of via hem ingeschakelde derden het bepaalde in de leden 3,4 en 5 van dit artikel overtreden. Zullen eventuele boetes die aan Huiskamer De Groote Sociëteit worden opgelegd in hun geheel worden doorberekend aan Opdrachtgever, onverminderd het recht van Huiskamer De Groote Sociëteit om volledige schadevergoeding te eisen van Opdrachtgever. 7.8 (a) Indien de Opdrachtgever per genuttigde fles een bedrag aan kurkengeld verschuldigd. B. Indien de Opdrachtgever/ gast in de locatie van Huiskamer De Groote Sociëteit spijzen nuttigen welke niet door Huiskamer De Groote Sociëteit verstrekt zijn, is de Opdrachtgever een bedrag aan keukengeld verschuldigd. C. De in de hierboven vermelde artikelen 7.8 a en 7.8 (b) Worden bedoelde bedragen vooraf overeengekomen dan wel, bij gebreke van voorafgaande Overeenkomst, in redelijke vastgesteld door Huiskamer De Groote Sociëteit. (c) Het is de Opdrachtgever en/of haar gasten niet toegestaan om te roken in enige overdekte ruimte binnen of verbonden aan Huiskamer De Groote Sociëteit, tenzij anders aangegeven. Opgelegde boetes als gevolg van verzuim van dit verbod, zullen volledig worden doorbelast aan de Opdrachtgever. 8. Huiskamer De Groote Sociëteit voorzieningen. 8.1 Opdrachtgever staat ervoor in dat de eigendommen van de door Huiskamer De Groote Sociëteit ter beschikking gestelde voorzieningen bij Huiskamer De Groote Sociëteit blijft berusten (tenzij schriftelijk anders overeengekomen) en dient derden die rechten met betrekking tot de voorzieningen willen doen laten gelden of maatregels willen nemen (zoals beslaglegging), direct van het eigendomsrecht van Huiskamer De Groote Sociëteit op de hoogte te brengen en Huiskamer De Groote Sociëteit ter zake te waarschuwen. 8.2 Onderhoud, wijzigen of verplaatsingen met betrekking tot de voorzieningen van Huiskamer De Groote Sociëteit zullen slechts geschieden door Huiskamer De Groote Sociëteit, dan wel door daartoe door Huiskamer De Groote Sociëteit ingeschakelde derden. 8.3 Huiskamer De Groote Sociëteit heeft het recht van Opdrachtgever te verlangen een verzekering af te sluiten ter afdekking van risico’s. Opdrachtgever heeft op eerste verzoek van Huiskamer De Groote Sociëteit de plicht inzage in de daartoe strekkende polis te geven. 9. Muziek op de Locatie 9.1 Met ondertekening van de Overeenkomst verklaart Opdrachtgever bekend te zijn met en zich te houden aan het besluit horeca-, sport- en recreatiebedrijven milieubeheer. Het maximaal te produceren geluidsniveau in Huiskamer De Groote Sociëteit is 95dBa. Enkel het geluidssysteem van Huiskamer De Groote Sociëteit is te gebruiken, of anders overeengekomen met Huiskamer De Groote Sociëteit. Indien Opdrachtgever van deze geluidsniveaus wenst af te wijken zal Opdrachtgever zelf voor eventuele vergunningen moeten zorgen, tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald. Een kopie van dergelijke vergunning dient voor aanvangsdatum van de Diensten in het bezit te zijn van Huiskamer De Groote Sociëteit. Door of namens Opdrachtgever ingeschakelde derden, zoals Bands en Deejays, zijn verplicht, ter voorkoming van geluidsoverlast, eerst op de dag na levering van de Diensten tussen 08:00 en 10:00 uur hun apparatuur op te halen. Huiskamer De Groote Sociëteit behoudt zich het recht voor om passende maatregelen te treffen indien Opdrachtgever zich niet houdt aan de geldende geluidsniveaus. 9.2 In geval van overtreding van het bepaalde in lid 1 van dit artikel verbeurt Opdrachtgever een boete van 10% van het offerte bedrag welke boete direct opeisbaar is. Huiskamer De Groote Sociëteit behoudt het recht volledige schadevergoeding te vorderen bij Opdrachtgever. Dit zal vervallen indien de Huis DJ deze overlast heeft verzorgd. 9.3 Indien Opdrachtgever zelf entertainment verzorgt, dient gedurende de gehele uitvoering een Huiskamer De Groote Sociëteit technicus aanwezig te zijn t.b.v. handhaving art. 9.1 en art. 9.2, ofwel anders overeengekomen met Huiskamer De Groote Sociëteit. 9.4. Bij eventuele overlast met financiële gevolgen, wordt de schade volledig verhaald bij de Opdrachtgever. 10. Privacy Huiskamer De Groote Sociëteit zal de Diensten leveren en de gegevens van Opdrachtgever verwerken in overeenstemming met de wet bescherming persoonsgegevens. 11. Geheimhouding en verbod tot openbaarmaking 11.1 Opdrachtgever zal het bestaan, de aard en de inhoud van de Overeenkomst, van een offerte die door Huiskamer De Groote Sociëteit is of wordt uitgebracht en/of van iedere rechtshandeling die door/namens Huiskamer De Groote Sociëteit is of wordt verricht, evenals overige bedrijfsinformatie, geheimhouden en niets daaromtrent openbaar maken zonder schriftelijke toestemming van Huiskamer De Groote Sociëteit. 11.2 In geval van overtreding van het bepaalde in lid 1 van dit artikel verbeurt `Opdrachtgever een boete van Euro 10.000,00 per gebeurtenis, welke boete direct opeisbaar is. Huiskamer De Groote Sociëteit behoudt het recht volledige schadevergoeding te vorderen bij Opdrachtgever. 12. Aansprakelijkheid en vrijwaring 12.1 Huiskamer De Groote Sociëteit is nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, inclusief maar niet beperkt tot gevolgschade, stagnatieschade, vertragingsschade, verlies van orders, winstderving en bewerkingskosten van Opdrachtgever, zijn gasten of derden, verband houdend met of voortvloeiend uit de Overeenkomst of de Diensten, tenzij deze schade is veroorzaakt door bewijsbare opzet of grove schuld van Huiskamer De Groote Sociëteit. 12.2 Onverminderd hetgeen elders in de Algemene Voorwaarden is bepaald, is de aansprakelijkheid van Huiskamer De Groote Sociëteit jegens Opdrachtgever, uit welken hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks van gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) beperkt tot de door Opdrachtgever aan Huiskamer De Groote Sociëteit voor de overeengekomen Diensten betaalde vergoeding (exclusief BTW). Deze vergoeding dient gerelateerd te worden aan de mate waarin Huiskamer De Groote Sociëteit zou zijn tekortgeschoten. Geringe afwijkingen in het aanbod van de Diensten geven geen recht op compensatie. 12.3 Opdrachtgever, zijn gasten en/of door de namens Opdrachtgever ingeschakelde derden zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor het Huiskamer De Groote Sociëteit of enige derde is en/ of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming en/ of onrechtmatige daad, waaronder overtreding van de huisregels is begrepen, begaan door Opdrachtgever, zijn gasten en/of namens algemene voorwaarden | huiskamer de groote sociëteit Opdrachtgever ingeschakelde derden, alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enige dier en/ of enige stof en/ of enige zaak waarvan zij houder zijn of die onder hun toezicht staan. 12.4 Huiskamer De Groote Sociëteit is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van goederen, die op de locatie zijn meegebracht door een gast van Opdrachtgever en/of een door of namens Opdrachtgever ingeschakelde derde. Opdrachtgever vrijwaart Huiskamer De Groote Sociëteit tegen aanspraken van gasten en/of door of namens Opdrachtgever ingeschakelde derden ter zake. 13. Duur beëindiging en ontbinding 13.1 De Overeenkomst tussen Huiskamer De Groote Sociëteit en Opdrachtgever wordt gesloten voor de in de Overeenkomst vermelde datum en/ of data en de in de Overeenkomst genoemde Locatie. 13.2. Huiskamer De Groote Sociëteit is gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder opgaaf van redenen schriftelijk te beëindigen indien Opdrachtgever (a) niet kredietwaardig wordt geacht door Huiskamer De Groote Sociëteit en/of (b)indien Opdrachtgever een of meer van de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet geheel nakomt. 13.3. Partijen zijn voorts gerechtigd om de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling buitengerechtelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden indien (a) de andere Partij in staat van faillissement wordt verklaard: (b) het faillissement van de andere Partij is aangevraagd: (c) de andere Partij is surseance van betaling verkeert: (d) er surseance van betaling voor de andere Partij is aangevraagd; (e) de onderneming van de andere Partij wordt geliquideerd; (f) de andere Partij zijn onderneming staakt; (g) indien op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere Partij beslag wordt gelegd: of (h) indien de andere Partij iets doet of nalaat waardoor de goede naam en/ of de rechtmatige belangen van de eerste Partij in ernstige mate worden geschaad zodanig dat niet in redelijkheid kan worden gevergd dat de Overeenkomst wordt voorgezet. 13.4. Voorts is Huiskamer De Groote Sociëteit na overleg met het ter plaatse bevoegd gezag gerechtigd de Overeenkomst wegens gegronde vrees voor verstoring van de openbare orde terstond te ontbinden. Maakt Huiskamer De Groote Sociëteit van deze bevoegdheid gebruik, dan zal Huiskamer De Groote Sociëteit tot geen enkele schadevergoeding zijn gehouden 13.5 Indien één of meer gevallen zoals genoemd in de leden 2,3 en 4 van dit artikel zich voordoen zijn alle vorderingen die Huiskamer De Groote Sociëteit en Opdrachtgever heeft onmiddellijk en onvoorwaardelijke opeisbaar. 14. Overmacht Partijen zijn niet gehouden tot nakoming van een of meer verplichtingen uit de Overeenkomst indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan natuurrampen, oorlogen een niet-toerekenbare tekortkoming van door Huiskamer De Groote Sociëteit ingeschakelde derden of toeleveranciers, het tijdelijke niet of niet toereikend beschikbaar zijn van voorzieningen en/of Diensten, hardware, software en/of Internet-of andere telecommunicatieverbindingen ten behoeve en Opdrachtgever waarbij de oorzaak buiten de macht van Huiskamer De Groote Sociëteit ligt, als de iedere andere situatie waarop Huiskamer De Groote Sociëteit geen (beslissende) controle kan uitoefenen. In het geval van een situatie van overmacht zijn partijen niet gehouden enige door de andere Partij als gevolg van de situatie van overmacht gelden schade te vergoeden. 15. Intellectuele Eigendom 15.1 De intellectuele eigendomsrechten op alle Diensten die Huiskamer De Groote Sociëteit in het kader van de Overeenkomt levert of ter beschikking stelt, blijven berusten bij Huiskamer De Groote Sociëteit of haar licentiegevers. Voor zover noodzakelijk voor gebruik van de Diensten door Opdrachtgever verleent Huiskamer De Groote Sociëteit aan Opdrachtgever een beperkt, niet-exclusief, niet- overdraagbaar recht tot gebruik van de intellectuele eigendomsrechten op de Diensten. 15.2 De intellectuele eigendomsrechten op materialen, voorzieningen en gegevens die Opdrachtgever aan Huiskamer De Groote Sociëteit verstrekt in het kader van de Overeenkomst, blijven berusten bij Opdrachtgever of haar licentiegegevens. Voor zover noodzakelijk voor levering van de Diensten door Huiskamer De Groote Sociëteit verleent Opdrachtgever Huiskamer De Groote Sociëteit een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht tot gebruik van de intellectuele eigendomsrechten. 15.3 Opdrachtgever vrijwaart Huiskamer De Groote Sociëteit voor alle aanspraken van derden en daaruit voortvloeiende vorderingen van derden die betrekking hebben op het gebuikt door Huiskamer De Groote Sociëteit van de door Opdrachtgever aan Huiskamer De Groote Sociëteit versterkte materialen gegevens en de daarop rustende intellectuele eigendomsrechten. 16. Exclusiviteit 16.1 Het primaire contact met relaties van Huiskamer De Groote Sociëteit verloopt uitsluitend via Huiskamer De Groote Sociëteit. Opdrachtgever is enkel gerechtigd rechtstreeks contact op te nemen met relaties van Huiskamer De Groote Sociëteit, dan wel deze relaties en/ of derden direct of indirect in kennis te stellen dat de relatie (indirect) ook klant is van Opdrachtgever, indien daarvoor uitdrukkelijk voorafgaande schriftelijke toestemming van Huiskamer De Groote Sociëteit is verkregen. 16.2. Huiskamer De Groote Sociëteit is gerechtigd haar Diensten aan meer Opdrachtgevers uit één branche aan te bieden. Indien Opdrachtgever branche-exclusiviteit van Huiskamer De Groote Sociëteit verlangt, zal Huiskamer De Groote Sociëteit hiervoor een redelijke vergoeding van Opdrachtgever verlangen. 17. Overdracht van verplichtingen 17.1 Opdrachtgever kan een (gedeelte van de) verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst slechts met voorafgaande schriftelijke toestemming van Huiskamer De Groote Sociëteit overdragen aan een derde. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden. 17.2 In de relatie met derden die op verzoek van Opdrachtgever en na toestemming van Huiskamer De Groote Sociëteit door Opdrachtgever of Huiskamer De Groote Sociëteit worden ingehuurd gelden de annuleringsvoorwaarden van deze derden. 17.3 Huiskamer De Groote Sociëteit mag haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomsten overdragen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever. Huiskamer De Groote Sociëteit zal Opdrachtgever schriftelijk op de hoogste stellen van een dergelijke overdracht. 18. Diversen 18.1 De inhoud van de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden bepalen gezamenlijk de rechtsverhouding tussen Partijen en komen in de plaats van alle eerder gemaakte afspraken, zowel mondeling als schriftelijk, tussen Partijen ter zake van het onderwerp van de Overeenkomst. 18.2 Huiskamer De Groote Sociëteit mag bij de uitvoering van de Overeenkomst naar eigen inzicht derden inschakelen. algemene voorwaarden | huiskamer de groote sociëteit 18.3. Nietigheid van een of meer delen van de Algemene Voorwaarden laat de geldigheid van het overige deel van deze voorwaarden onverlet. Indien een of meer delen van de Algemene Voorwaarden nietig mocht(en)blijken dan zijn Partijen met het nietige deel/de nietige delen het dichtst benadert. 19.Toepasselijk recht en bevoegde rechter 19.1 Op iedere Overeenkomst waarbij Huiskamer De Groote Sociëteit partij is, op iedere offerte die door Huiskamer De Groote Sociëteit wordt uitgebracht en/of op iedere rechtshandeling die door/namens Huiskamer De Groote Sociëteit wordt verricht, is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. 19.2. Geschillen tussen partijen, daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht. 19.3. Alles geschillen waarbij Huiskamer De Groote Sociëteit direct dan wel indirect partij is, worden bij uitsluiting beslist door de bevoegde rechter in Maastricht

Klik hier om uw tickets direct te bestellen!